Ecoles participantes

Delhi 

      

 

 

 

Goa

 

 

 

 

Haryana

 

 

 

 

 

Hyderabad

 

 

 

 

 Karnataka

 

 

 

 

 

Kolkata

 

 

 

 

 Madya Pradesh

 

 

 

 

 

Mumbai

 

 

 

 

 

Pondicherry

 

 

 

 

 

Rajasthan

 

 

 

 

Rudrapur

 

 

 

 

 

Tamil Nadu

 

 

 

 

 

 Uttar Pradesh

 

 

 

 

 

Zirakpur